خوش آمدید

خوش آمدید! 

شما در این تارنما جز نوشته های شخصی و تفکرات و عقاید و اشعار و خاطرات و … از من چیز دیگری یافت نخواهید کرد
پس اگر دنبال مطالب خاصی می گردید اینجا چیزی پیدا نمی کنید.

حرف های من درد دلی است در زمان ناراحتی و گاهی هم از روی شادمانی اگر شادی باشد در شرایط سخت.