نوشته های کوتاه

ای که پنجاه رفت و در خوابی

ای که پنجاه رفت و در خوابی                  مگر این پنج روزه دریابیتا کی این باد کبر و […]