نوشته های متفرقه

محیط زیست یا ترفندهای استثماری

منافع دول دنیا چه صاحب نفت و چه فاقد نفت بر اساس سیاست های داخلی و اقتصادی کشورهای خود حاصل می شود و طبیعت و […]