نوشته های متفرقه

طرح زوج و فرد یا طرح آلودگی هوا (طرح رفع آلوده کردن هوا)

این مطلب قبل از اجرای طرح برای چند سایت خبری مانند ایسنا و … ارسال شد اما متاسفانه در هیچ کدام درج نگردید .یکی دیگر […]