نوشته های متفرقه ,

اسناد مورد تایید بین المللی اما مغایر با سیستم اجتماعی ایران

متن سند ۲۰۳۰ که ترجمه فارسی می باشد و کتابی در خصوص FATF و خیانتهایی که در این اسناد و توصیه ها برای کشورهای جهان داده شده تا مقاصد استعماری را پیش ببرند باید متن این اسناد را مطالعه کنید تا ببینید چه تاثیری بر کشود ما خواهد داشت.

[pdf-embedder url=”http://alikarami.ir/wp-content/uploads/2018/06/Agenda2030FARSI-1.pdf” title=”سند ۲۰۳۰ فارسی”]

[pdf-embedder url=”http://alikarami.ir/wp-content/uploads/2018/06/Book-Poulshoei.pdf” title=”پول شویی یا F.A.T.F “]