نوشته های متفرقه

انقلاب و فقرا

تمام انقلابات جهان برای غارت ثروت اغنیا توسط اغنیا ست وگرنه فقرا چیزی برای غارت شدن ندارند، فقیر فقیر است و قابل غارت نیست این غنی است که باید ثروتش به غارت برود همه انقلابیون در پی غارت اموال و ثروت یک مردم هستند و حسی برای فقر زدایی ندارند . شاید انقلاب را فقرا انجام بدهند عاقبت فقرا به گوشه عزلت می روند و در فقر می میرند

انقلاب اغنیا را با انقلابیون آشتی می دهد و طبقه فقیر را به زیر می کشد و فاصله ها را زیاد می کند فاصله ای که برای جبرانش باز هم انقلابی لازم است و این راه همیشه ادامه خواهد داشت .

انقلابیون واقعی همیشه فنا می شوند و انقلابی نماها قدرت را بدست می گیرند ، هیچ رهبری در انقلابات جهان سمت و سوی مردم را نمی گیرد بلکه دولت انقلابی را حمایت می کند پس باز فقیر در فقر و غنی در ثروت غرق می شود .