نوشته های متفرقه

محیط زیست یا ترفندهای استثماری

منافع دول دنیا چه صاحب نفت و چه فاقد نفت بر اساس سیاست های داخلی و اقتصادی کشورهای خود حاصل می شود و طبیعت و آلودگی های آن در درجه چندم قرار می گیرد. کشورهایی که خود پایه گذار مبارزه با گرمای زمین و آلودگی هوا و گرم شدن هستند با سیاست تجارت جهانی صنایع آلاینده را به کشور های جهان سوم تحمیل کردند غافل از اینکه کره زمین تبدیل به یک زباله دان مشترک از نظر آلودگی های گوناگون شده است. استفاده از منابع فسیلی همچون شمشیر دو لبه برای سوء استفاده کشورهای سرمایه داری است ایران با داشتن منابع غنی اورانیم به عنوان یک رقیب تجاری در عرصه انرژی پاک از داشتن سوخت هسته ای محروم شد البته با کمک ایادی داخلی و بعد با ورود ایران به کنوانسیون پاریس در مورد آلودگی محیط زیست و از کار انداختن صنایع وابسته به انرژی برق – تابتان گذشته- که از نیروگاه های با سوخت فسیلی تامین می شود حلقه فشار را تنگ تر کرده اند در همین میان خروج آمریکا از این قراردادها نشان داد که آلودگی محیط زیست در مرتبه ای پایینتر از دغدغه های داخلی مانند بیکاری و بحران های اقتصادی قرار دارد و بانیان اینگونه پیمان ها خود اعتقادی به آن ندارند و این نشان می دهد که هرگونه ادعا در جهت محیط زیست از جانب کشورها تنها در جهت رفع تکلیف است خروج آمریکا در حالی است که بسیاری از کشورها در این پیمانها عضو شده اند و منافع آمریکا در آینده تامین گردیده ، همانند برجام .کشور چین با مجهز کردن صنایع خود به انواع فیلترهای ضد آلودگی در جهت بهبود شرایط زیستی مردم خود برآمده است که بطور غیر مستقیم هم بر کل دنیا تاثیر گذار است اما آیا صنایع خود را تعطیل و منع استفاده از سوخت فسیلی کرده است؟

اگر در کشور جایگزین مناسب با اینگونه سوخت ها باشد همان انرژی هسته ای است که با لغو غنی سازی و خروج از چرخه صادرات از تبدیل شدن به رقیب برای اروپا و آمریکا جلو گیری به عمل آمد اکنون دلسوزی غرب و اروپا و آمریکا با این قراردادها جنبه دسترسی به بازار جدید سوخت و خروج از ‌وابستگی به نفت است و ایجاد بازار فروش تجهیزات نیروگاه های اتمی و بخصوص وابسته کردن دنیا به سوخت هسته ای تولید خود تا در مواقع ضروری با انواع اختلالات نرم افزاری و تحریم ها به منافع سیاسی و اقتصادی خود برسند و در صورت تامین این موراد دیگر برای محیط زیست هم دل نخواهند سوزاند

هیچ حکومتی در قبال کره زمین و محیط زیست خود را مسئول نمی داند