نوشته های متفرقه ,

اسناد مورد تایید بین المللی اما مغایر با سیستم اجتماعی ایران

متن سند ۲۰۳۰ که ترجمه فارسی می باشد و کتابی در خصوص FATF و خیانتهایی که در این اسناد و توصیه ها برای کشورهای جهان […]